Showing posts with label Philippines. Show all posts
Showing posts with label Philippines. Show all posts

Friday, September 09, 2016

Experience Boracay with Tides Hotel

Tides Hotel is one of the best located hotels in Boracay, if you want to be close to all the action. In my previous trips, I always notice the entrance to Tides in D'Mall. There's no need to take public transport to get to Boracay's commercial center. As soon as you exit the hotel, you're there. So when I got invited by Tides Hotel to stay with them, I didn't think twice.

Wednesday, March 23, 2016

Pupunta ka ba ng Sagada? Basahin muna ito!

Ito ay mga gabay para sa mga nais bumisita sa Sagada. Basahin at intindihin ang mga sumusunod bago tumungo doon:

1. Igalang ang lokal na kultura at pamumuhay ng komunidad. Panatilihin ang distansya mula sa mga ritwal o ano mang mga lugar na tinutukoy na sagrado. Huwag hawakan o buksan ang mga kabaong sa kuweba ng libingan. Huwag tatangkaing sumali o kunan ng litrato o bidyo ang ano mang ritwal na walang direktang pahintulot mula sa namumunong nakatatanda. Huwag abalahin ang Misa sa simbahan o kumuha ng mga bidyo o kaya litrato sa loob at paligid ng simbahan sa oras ng Misa.

2. Igalang ang bawat tao sa komunidad. Ang mga taga-Sagada ay hindi mga eksibit o palabas sa isang museo o zoo. Humingi ng pahintulot bago kumuha ng mga litrato o bidyo ng mga tao, lalo na ang mga nakatatanda. Huwag itanong kung "Nasaan ang mga Igorot?" Kami ang mga Igorot. Sinusuot namin ang mga tradisyunal na kasuotan para sa mga mahalagang okasyon. Huwag ninyo asahan na magpakuha kami ng litrato suot ang bahag o tapis para sa inyo, dahil hindi namin gawain iyon.

3. Kumuha ng mga kinakailangang permit o pahintulot para sa pagkuha ng litrato, pelikula, o panayam sa komunidad para sa pananaliksik. Makipag-ugnayan sa Office of the Mayor at siguraduhing ikaw ay kumuha ng permit at nagbayad ng ano mang mga kinakailangang bayarin. Ang permit na ito ang magtutukoy kung ang iyong aktibidad ay pinapayagan o hindi sa komunidad. Ang mga gabay (guide) ay hindi pinahihintulutan na kumuha ng permit para sa nasaad na mga gawain.

4. Pamahalaan ang iyong mga inaasahan (manage expectations). Ang Sagada ay isang komunidad, hindi isang museo. Kung gusto mong makita ang buhay namin noong unang panahon, may isang mahusay na museo sa Bontoc; bisitahin niyo ito. Huwag isipin o sabihin na "nawala na ang aming kultura" dahil lang sa hindi na kami nabubuhay sa mga tradisyunal na mga bahay o nagsusuot ng wanes at tapis para sa pang-araw-araw. Kami ay mga katutubo at malalim ang aming pagkakakabit sa aming mga tradisyon at kultura. Kami din ay moderno at may pinag-aralan, kumportable sa anumang buhay o propesyonal na kapaligiran na inaalok ng mundo.

5. Maglakad hangga't maaari. Ang paglalakad ay isang mahalagang bahagi ng karanasan sa Sagada. Ang hangin dito ay sariwa at malinis; hindi ka gaanong pagpapawisan. Ang tanawin ay kamangha-mangha, at mas ikalulugod mo ang mga ito kung ikaw ay maglalakad kaysa sa nakasakay ka sa isang metal na kahon. Ang Sagada ay isang maliit na bayan at magkakalapit ang mga lugar dito. Kung ikaw ay lalabas para mamili sa mga tindahan, maglakad ka. Kung ikaw ay pupunta sa mga kainan galing sa hotel, maglakad ka. Kung ang iyong hotel ay nasa labas ng bayan, dalhin lamang ang sasakyan hanggang sa pasukan ng bayan at maglakad ka mula doon. Kung may sapat kang lakas para pumasok ng mga kuweba, mayroon ka din lakas para maglakad papunta sa mga kuweba. Maglakad ka. Mabuti ito para sa iyo, mas masaya, mas marami kang makikita, at makakabawas sa aming problema sa trapiko.

6. Huwag mag-aksaya ng tubig. May kakulangan ng tubig sa Sagada, lalo na sa panahon ng tag-init at mga panahong dagsa ang mga turista. Para matugunan ang mga pangangailang ng mga turista sa pag-konsumo ng tubig, ito ay maaaring humantong sa paggamit ng tubig mula sa aming mga bukid at palayan kung saan ito ay lubhang kinakailangan para sa aming mga pananim. Kung ikaw ay aakyat ng mga bundok o papasok sa mga kweba, mas mainam na maligo ka pagkatapos at hindi bago pumunta. Mangyaring maligo nang mabilis at magtipid ng tubig.

7. Huwag magkalat ng basura. Ang pagtapon ng basura sa daan o sa ano mang lugar ay kahiya-hiya, at hindi katanggap-tanggap: huwag kang pasaway. Sa kasalukuyan, ang Sagada ay walang municipal waste disposal system; bawat pamilya at negosyo ang nangangalaga ng sarili nitong basura. Kaya bawasan niyo ang basura niyo. Hangga't maaari, kung ano ang dala ninyong basura ay dapat dalhin ito pag-alis para maitapon sa tamang lugar.

8. Maging mabait sa mga taong namamahala ng mga kainan. Maliliit ang mga kusina ng mga kainan namin, at hindi namin kaya magluto para sa marami. Kapag sinabi naming wala na kaming maihahain na pagkain, ito ay nangangahulugang naubos na ang pinamili namin noong araw ng palengke. Hindi kami naghahain ng mga pagkaing linggo o kaya buwan na nakatago sa freezer. Para makakuha ng mas mahusay na serbisyo, mag-order kayo ng pagkain ng hindi bababa sa 3 o 4 na oras bago kayo kumain. Sa ganoong paraan, mayroon kaming sapat na oras para ihanda ang iyong pagkain at maihain ito agad pagdating mo sa kainan.

9. Maging responsable sa paggamit ng sasakyan. Ang aming mga kalye ay makitid, at ang pagparada sa daan ay lumilikha ng malubhang problema sa trapiko. Sa katunayan, ang pagparada sa daan ay ipinagbabawal ng lokal na ordinansa. Sundin ang mga batas, kahit na hindi sumusunod and iba o kaya ay may magsabi sayo na maaari kang pumarada dahil pag bawal ay bawal. Kung sinabihan kang umatras o tumabi para makadaan ang ibang sasakyan, lalo na ang mga bus, makisama ka. Kung ang pagparada mo ay nakakaharang sa trapiko, umalis ka at ilipat mo ang sasakyan mo sa tamang paradahan. Huwag magsakay o magbaba sa gitna ng daan. Tumabi ka para makadaan ang ibang sasakyan.

10. Tulungan kaming mapanatili kang ligtas. Ang Sagada ay isang bayan sa kabundukan na puno ng mga yungib, bangin, kanyon, sapa at mga gubat. Ang mga ito ay magaganda, pero maari ka ring madisgrasya o kaya ay mawala. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para panatilihin kang ligtas, pero kailangan din namin ang tulong mo. Kailangan mong umupa ng gabay (guide) bago ka payagang pumasok sa kweba. Para ito sa kaligtasan mo, hindi para kumita kami. Mangyaring nakarehistrong gabay (accredited guide) lang ang upahan, at respetuhin ang nakatakdang bilang ng bisita sa bawat gabay (guide to guest ratio). Hindi namin pinapayagan ang mga bata o minor de edad na maging gabay, para sa kanilang kaligtasan at para na rin sa iyo. Mangyaring huwag umupa ng mga bata bilang gabay. Iniririkuminda din namin ang mga gabay para sa paglalakad o pamumundok. Kung talagang pinili mong maglakad nang walang gabay, maging responsable ka at sabihan mo ang mga tao sa guest house kung saan mo planong pumunta at kung anong oras mo planong bumalik. Magdala ka ng mobile phone at siguraduhing may listahan ka ng mga emergency number. Kung mangyari ang di inaasahan at mawala ka, hahanapin ka namin, anumang oras ng araw o gabi at sa anumang panahon. Pag-alam namin kung saan magsisimula, magiging malaki itong tulong sa amin. Kung balak mong matulog sa ibang lugar, makipag-ugnayan sa guest house mo at ipaalam sa kanila ang iyong balak, dahil sila ay magbibigay-ulat na nawawala ka at kami ay lalabas para hanapin ka.

11. Maging disente sa ano mang paraan. Ang Sagada ay isang maliit at konserbatibong bayan, at ito ang nais namin. Maaaring huwag magsuot ng mga damit na para sa pamamasyal sa dagat, at huwag rin magpapakita ng mga pisikal na ekspresyon na maaaring magpahayag ng malisya sa publiko. Hindi kami kilala para sa nightlife: sarado na ang mga tindahan sa Sagada ng alas-10 ng gabi. Kung gusto mong mag-party sa gabi, humanap ka nalang ng ibang lugar na pupuntahan. Walang commercial sex dito, kaya huwag nang mag-aksaya ng oras sa paghahanap nito.

12. Tumulong sa pagpapanatili ng ang ating kapaligiran. Lahat ng mga bisita (turista at hindi residente ng Sagada) ay dapat magrehistro sa Municipal Tourist Information Center at magbayad Php35.00 para sa Environmental Fee. Ang iyong resibo ay titignan bago ka pumasok sa mga kuweba at iba pang mga lugar na dinadayo ng turista.  

Ang mga panuntunang ito ay inihanda ni Steve Rogers at Tracey Santiago, at isinalin namin ni Tracey sa Filipino. Ito ang orihinal na latha sa Ingles:
These guidelines were prepared by Steve Rogers and Tracey Santiago, which Tracey and I translated to Filipino. Here is the original English text:

GENERAL GUIDELINES FOR VISITORS OF SAGADA 
by Steve Rogers and Tracey Santiago

1. Please respect the culture. Keep a distance from rituals or any sites you are told are sacred. Do not touch or disturb coffins or burial sites. Do not attempt to join or film any ritual without direct permission from the presiding elders. Do not disturb mass in the church or shoot videos/photos in or around the church during mass.

2. Please respect the people. Sagadans are not exhibits in a museum or zoo. Ask permission before taking pictures or video of people, especially elders. Please don’t ask us “where are the Igorots”. We are the Igorots. We do dress in traditional clothing for special occasions, but please don’t expect any of us to pose in traditional clothing for pictures, because we don’t do that.

3. Please secure necessary permits. If you need to do field research, interviews in the community, conduct pictorials or film anyone and any place in Sagada, please go to the Office of the Mayor and make sure you secure a permit and pay any necessary fees. This permit will determine if your activity is allowed or not in the community. Guides are not allowed to secure any permit for such activities.

4. Please manage your expectations. Sagada is a community, not a museum. If you want to see the way we lived a century ago, there’s an excellent museum in Bontoc; please visit it. Don’t think, or say, that we have “lost our culture” because we no longer live in traditional houses or dress daily in wanes and tapis. We are indigenous people and we are deeply attached to our traditions and culture. We are also modern, well educated people who are comfortable in any living or professional environment the world offers.

5. Please walk whenever possible. Walking is an essential part of the Sagada experience. The air here is cool and clean; you won’t get all sweaty. The views are spectacular, and you’ll enjoy them more on foot than crammed into a metal box. Sagada is a small town and places are close together. If you are going out to browse the shops, walk. If you are going from a hotel to a restaurant, walk. If your hotel is outside the town, drive to the edge of town and walk. If you’re strong enough to walk through the caves, you’re strong enough to walk to the caves. Walk. It’s good for you, you’ll see and enjoy more, and you’ll help reduce our traffic problem.

6. Please conserve water. Sagada suffers from water shortages, especially during dry season and periods of peak tourist flow. This can lead to diversion of water from our farms and rice terraces, where it is desperately needed, to support tourism. If you are going hiking or caving, bathe after, not before. Please bathe quickly and with as little water as you can.

7. Please manage your garbage. Littering and tossing garbage outdoors are unacceptable and disgraceful: just don’t do it. Sagada has no municipal waste disposal system; every household and business has to manage its own waste output. Try to minimize the garbage you generate. As much as possible, what comes here with you should leave with you.

8. Please be kind to the people in our kitchens. Our restaurants are small kitchens that can only handle a few meals. When we say, we don’t have food anymore, it means the stock we bought during the market day have already run out. We don’t serve food frozen from weeks or months ago. To get better service, order your food at least 3 or 4 hours before your meal. That way, we have more time to prepare your food and serve it as soon as you arrive in the restaurant.

9. Please use your vehicle responsibly. Our streets are narrow, and on-street parking creates a serious traffic problem. Parking on the street is prohibited by local ordinance. Please follow the law, even when others don’t or if someone tells you it’s ok to park on the street. If you’re asked to back up or pull to the side of the road to allow passage of a bus or other oncoming vehicles, please cooperate. If you are parked in a way that obstructs traffic, move. Do not load/unload in the middle of a road. Pull to the side so that other vehicles can pass.

10. Please help us keep you safe. Sagada is a mountain town filled with caves, cliffs, canyons, streams and forests. They are beautiful but people can and do get hurt or lost. We do our best to keep you safe, but we need your help. Guides are required in the caves for your safety, not for our profit. Please hire accredited guides and respect the prescribed guide to guest ratio. We do not allow children to guide, for their safety and yours, so please do not hire children as guides. We strongly recommend guides for hiking or exploring. If you choose to hike without a guide, please be responsible and tell your guest house where you plan to go and what time you plan to be back. Bring a mobile phone and make note of emergency phone numbers. If you go missing we will look for you, at any time of the day or night and in any weather. Knowing where to start is a huge help. If you plan to sleep somewhere other than your guest house, get in touch and let them know, because they will report you missing and we will go out looking for you.

11. Please be modest. This is a small, conservative town, and we like it that way. Please save the revealing clothing for the beach, and save the displays of affection for your private space. We are not known for nightlife: business in Sagada closes at 10PM. If you like to party all night that’s fine, but you’ll have to do it somewhere else. There is no commercial sex here, so please don’t waste your time looking for it.

12. Please give your share to help us preserve our environment. All visitors (tourists, non-Sagada residents) must register at the Municipal Tourist Information Center and pay Php35.00 for the Environmental Fee. Your receipt will be checked upon entering caves and other tourist areas.

Friday, June 12, 2015

Iloilo hosts the 117th anniversary of Philippine Independence

For the first time, Iloilo will host the Independence Day celebrations. As part of the 117th anniversary of Philippine Independence, President Benigno Aquino III will lead flag-raising ceremonies at Santa Barbara, Iloilo, where the Philippine flag was first raised outside of Luzon.

This will be followed by the traditional vin d'honneur reception which will be held at the newly-rehabilitated Iloilo Provincial Capitol in Iloilo City.

Iloilo City has become a beacon of hope for local governance, leading the way in sustainable development and heritage conservation. As it makes the drive towards progress, it continues to conserve its rich heritage.

The Iloilo River Promenade is one example of the political will of Iloilo's leaders. They were able to reclaim the river, remove all illegal settlers no matter how influential, replant mangroves, and develop a linear park that has given the community a fantastic public open space. Iloilo Mayor Jed Mabilog has done a fantastic job! Here is a video of the Promenade courtesy of Archt. Paulo Alcazaren who designed the park.

We also got to visit the Iloilo Convention Center which is being rushed in time for the APEC ministerial meetings which the city will host in September. Thank God it isn't the usual generic infrastructure which the government usually churns out. We were toured by Sen. Frank Drilon and former DOT Sec. Narzalina Lim who heads the Iloilo Economic Development Foundation.

Iloilo is a city of parks and plazas. Take note, they don't build barangay halls or covered courts in their plazas. Open spaces are respected. Here is Plaza Libertad as seen from the roofdeck of Iloilo City Hall. And there are fantastic plazas as well in Jaro, Molo and La Paz.

We were treated to a fantastic tabu-an lunch at the Iloilo City Hall! On our table was ginisa nga uhong (kabute with patola), pinindangan (dilis), talaba ukoy, scallops, diwal, Pinoy salad (okra, talong, talbos ng kamote, itlog na maalat, kamatis, sibuyas) with lato paired with fresh Banate bagoong, duck estofado sa tuba at piña, binuro na kasag (alimasag), pork adobo sa achuete, fried ubre (pork mamary gland), prawns, managat and kinilaw na tanigue by Chef Rafael Jardeleza. What a feast!

Speaking of Iloilo City Hall, the old Iloilo City Hall is now part of a campus of the University of the Philippines in the Visayas.

I really love it how Iloilo is giving incentives to heritage building owners to conserve their buildings. The heritage buildings of Calle Real are given fifty percent real estate tax discounts when they rehabilitate their buildings. No wonder Iloilo's heritage is alive and kicking. I wonder when Manila will give incentives to heritage building owners?

Note also that SM is restoring the Lacson-Yusay Mansion (which most call the Consing Mansion) to house a branch of SM Kultura. I wonder when SM will start conserving heritage in other parts of the country, especially in Manila. I hope they continue saving heritage. My fingers are crossed! But at least in Iloilo, they are on the right track.

But what I enjoy most about visits to Iloilo is the food! Oh yes the food! You have to try La Paz Batchoy at the La Paz Market. My personal favorite is Netong's which one can find inside the market.

And of course, there's also Pancit Molo. Ironically, it's difficult to find a restaurant in Molo known for Pansit Molo simply because it's usually prepared as home. Lucky for us, we got to enjoy a hot bowl of Pancit Molo plus Tsokolate Batirol at the Camiña Balay nga Bato (Avanceña Heritage House), Villa de Arevalo, Iloilo City. They get the Pancit Molo from Kapitan Ising.

There are just so many food choices in Iloilo. Here are some of my favorite must-try Ilonggo dishes.

Iloilo has so much to offer. You are missing a lot if you do not visit the original Queen City of the South!

Thursday, May 28, 2015

Visit the Bataan Nuclear Power Plant in Morong, Bataan

Believe it or not, the Philippines spent US$2.3 billion from 1976 to 1984 to construct the Bataan Nuclear Power Plant in Morong, Bataan. It could have produced 621 megawatts of power. This was the power plant that could have averted the power crisis in the early 1990s. It was never used.

But despite it never being used, the BNPP is intact and well-maintained by the Napocor personnel stationed there. And yes, because it was never commissioned, people can visit it.

Thanks to The Plaza Hotel Balanga and Roadtrippers, a trip to the BNPP was arranged for us. It's best to visit on weekdays during office hours. Weekend visits will require overtime pay and fees for the BNPP personnel. And note that visits are by appointment. You can't just show up at their doorstep and asked to be let in. But despite all that, a visit is definitely worth the long drive to Morong.

It was an interesting walking through the massive halls and rooms of the BNPP, with its unused but well maintained equipment. I'm sure this would make a fantastic backdrop for an industrial themed prenup or fashion shoot.

We visited the nuclear reactor. Not that this will require walking up several flights of stairs in warm and humid conditions. There are no elevators. But you get to see how well-designed the BNPP was.

The other highlight of the visit was the control room, which looks like a set from an Austin Powers movie! At the center of the room is a telephone which was a direct line to Malacañang. Protocol was that every time the nuclear reaction was turned on or off, a go-signal from the president had to be secured.

It took more than 30 years for the Philippine government to completely pay off its obligations in April 2007. Too bad we didn't get to use the power it could have generated.

To arrange a tour of the BNPP, contact Lee Llamas of Roadtrippers at (0917) 7828882 or via The Plaza Hotel, the best hotel in Balanga. Book your stay there (047) 2371037 / (0917) 3105083 / (0998) 5411741.

Wednesday, May 06, 2015

Updates from the Agusan Marsh Indigenous Cultural Tourism Program in Agusan del Sur

Since 2010, we have been working on the Agusan Marsh Indigenous Cultural Tourism Program in Sitio Panlabuhan, Loreto, Agusan del Sur. We are helping them establish homestay facilities, purchase materials used to provide board and lodging, organize tourism and hospitality training programs and transfer cultural knowledge to the younger generation.

Cultural tourism is a potent tool for poverty alleviation. There is a potential for indigenous communities in the Philippines to benefit immensely from cultural tourism if given the information, proper training, infrastructure and guidance. This project will empower the Agusan Manobo indigenous group of Sitio Panlabuhan to create sustainable tourism programs for their community.

Here are photos from our trip over the weekend.A photo posted by Ivan Henares (@ivanhenares) on
A photo posted by Ivan Henares (@ivanhenares) onHere is a video of what we are doing at the Agusan Marsh.

Tuesday, January 06, 2015

What to see in Culion, Palawan heritage town

Culion, Palawan is a destination waiting to be discovered. It's not as popular an attraction to those who visit Coron. Most stays in Coron are only a few days, so one would rather spend time and resources exploring Coron Island, Malcapuya Island further south, or attractions near Coron town. But there's something about Culion that makes it an interesting find.

Tuesday, December 09, 2014

Santa Cruz Island, Zamboanga City's pink sand beach!

Yes that's right, pink sand! The prospect of visiting Zamboanga City's pink sand beach – Great Santa Cruz Island – was more than enough reason to hope that the rains that had been pouring down on the city would stop even for a brief moment. Zamboanga Hermosa, the city's fiesta, and rain come hand in hand. But they say when the image of the Nuestra Señora del Pilar is brought out for her procession, the skies clear up. I was hoping the skies would clear up for our trip too!

Wednesday, November 26, 2014

Ranch tourism in Masbate: Be a ranchero for a day! Holy cow!

The first time I visited Masbate some years back, I wanted to visit its famed ranches. We've all heard of the Rodeo Masbateño and how the province is home to many cattle ranches. I was told however that most of them were closed to the public. So I was pleasantly surprised during a recent visit that the ranches are slowly opening up to visitors. In fact, I visited one!

Masbate is now promoting ranch tourism as owners welcome visitors to their ranches. And they're definitely proud of their cattle! We visited the Sese Brahmans Ranch in Mandaon, which is a sprawling property set amidst rolling hills.

Monday, June 30, 2014

Chio Sai Siong Hong Kong Temple 石狮城皇公廟 in Manila Chinatown

Chinese New Year celebrations in Manila Chinatown have become extremely crowded, commercial, and in a way, adulterated – with the unwelcome aswangs, drag queens and ati-atihan groups going around and asking for money (they are obviously out of place); sometimes, I lose motivation to experience the festivities. But I was pleasantly surprised that outside Chinese New Year, there are other colorful celebrations in Binondo, Manila, such as temple feasts, if you know when and where to look for them (dates change with the lunar calendar too).

One of them is at the Chio Sai Siong Hong Kong Temple 石狮城皇公廟 where they celebrate annually the "birthday" of the Taoist deity Siong Hong Kong 城皇公, whose devotion originates from Chio Sai or Shishi City in Fujian, China. I realized San Fernando, Pampanga also has its own Jeosay Shinhongkong Temple meaning the forebearers who brought the images to the Philippines may have come from the same hometown.

So on Araw ng Maynila (good thing it was a holiday, no traffic), we were in Binondo first thing in the morning to watch a colorful procession leave the temple, go through the streets of Binondo and Santa Cruz, and return to the temple on Tomas Pinpin Street. It had all the makings of a community celebration without any trace of commercial advertising. Rather than brave the crowds on Chinese New Year, fight for space to watch the lion and dragon dances, or jostle for limited seats in our favorite restaurants, this was perfect! No tourists taking selfies here!

Fireworks announced the start of the procession. It was led by the temple banners, followed by the first carroza (yes, a Catholic carroza borrowed from the Binondo Church) with several Taoist deities with sampaguita leis. The drum and lyre band of Philippine Sun Yat Sen High School came after. It was quite amusing hearing the band play "Happy Birthday" every now and then for Siong Hong Kong.

Performing in the middle of the procession were lion and dragon dances.

Devotees bearing on their shoulders the century-old image of Santo Siong Hong Kong 城皇公 on a small wooden platform then followed. Everyone was in red!

At the end of the procession was yet another Catholic carroza with two Taoist deities, one of them Hu Din Ma. You could definitely see the fusion between different cultures here in the Philippines.

Back at the temple, the images were brought inside one by one beginning with Siong Hong Kong. They seemed to follow a particular order of entrance into the temple. Candies and coins were thrown for good luck. And the community partook of cha mi sua or misua guisado once the ceremonies were over.

Thank you to Ivan Man Dy of Old Manila Walks for letting me know about this! Since the celebration follows the lunar calendar, dates vary every year.

Thursday, June 05, 2014

Isaw at Mang Larry's in UP Diliman

Isaw at Mang Larry's in UP Diliman
As a student in UP Diliman, I grew up enjoying isaw at Mang Larry's. His stand used to be right in front of our freshman dorm. He's moved now to the empty lot between the swimming pool and UP Law. And his booth has noticeably leveled up. But he still serves the same favorites we enjoyed back then.

From left to right, there's atay ng baboy (pork liver), isaw baboy (small pig intestines), isaw manok (chicken intestines), pork barbecue, tenga (pig ears), special isaw baboy, balun-balunan (chicken gizzard), botsi (chicken esophagus) and goto (large pig intestines). He has two sauces, sweet brown sauce and spicy vinegar. They also serve siomai too! Lines can be long, but it's worth the wait. Enjoy!

Here's a list of where to eat in UP Diliman!

Wednesday, June 04, 2014

What is happening at the Bohol churches after the earthquake?

When the earthquake struck Bohol and Cebu on October 15, 2013, the entire nation lamented the destruction of our heritage. But alas, Filipinos are often quick to forget. Several months after the earthquake, are people even asking what is happening at the Bohol churches?

There's a lot of work that needs to be done. Work on all churches is still in the retrieval stage. The National Committee on Monuments and Sites of the NCCA visited Bohol last week to check on the status of the churches. The team visited Dauis Church, Dauis Watchtower, Cortes Church, Maribojoc Church, Punta Cruz Watchtower, Loon Church, Tubigon Church, Baclayon Church, Loboc Church and Loay Church. Except for the Tubigon Church which is not declared, all heritage properties are National Cultural Treasures. Before you look at the current situation, here are photos of the Bohol churches before the earthquake for comparison.

The portico facade of the Dauis Church collapsed during the earthquake
The nave and altar of the Dauis Church are relatively intact. Major damage is on the left and right transept 
Damage to the left transept of the Dauis Church
Damage to the right transept of the Dauis Church
The portico facade of the Cortes Church collapsed during the earthquake
The nave of the church is relatively intact with cracks on the walls
Damage to the left transept of the Cortes Church
Damage to the right transept of the Cortes Church
The Maribojoc Church was totally destroyed during the earthquake
The interior of the Maribojoc Church
A portion of the left lateral wall of the Maribojoc Church that still stands gives insights on the manner and materials used in the construction of the churches
Coral stones are carefully retrieved from the ruins of the Maribojoc Church and properly numbered for any future reconstruction
Student volunteers assist the National Museum and the parish in numbering, cleaning and storing artifacts and materials retrieved from the Maribojoc Church
The Punta Cruz Watchtower in Maribojoc sustained significant damage during the earthquake. Inscriptions on top of the main entrance were unfortunately destroyed
The Loon Church was totally destroyed during the earthquake
An employee of the National Museum prepares labels for the retrieved stones
The once majestic Loon Church has been reduced to rubble
Coral stone retrieved from the Loon Church and rubble that is left of the once majestic church
The facade and nave of the Tubigon Church collapsed during the earthquake. Unfortunately, the Tubigon Church is not declared so no government funding can be budgeted for its reconstruction
A few panels are all that remains of the ceiling murals of Tubigon Church 
Portions of the ceiling murals of the Tubigon Church are piled on one side of the church
The portico facade and belfry of the Baclayon Church collapsed during the earthquake
Fortunately, the interior of the Baclayon Church is still intact. But work needs to be done to prevent any further damage from future earthquakes.
Loboc Church was the first declared National Cultural Treasure in Bohol. It sustained major damage during the earthquake
The pipe organ was among the elements of the Loboc Church that were spared from damage. But it needs to be retrieved immediately since the lateral walls that contain it are not stable
Major damage to the lateral walls and ceiling of the Loboc Church and convento
The pediment of the Loay Church collapsed during the earthquake
Fortunately, most of the damage to the Loay Church is limited to the portico facade. The nave and altar remain intact but there is damage to the left transept
Damage to the facade of the Loay Church and the buildings around the church
Hopefully funding allotted for the reconstruction of the churches is put to good use immediately. The parishes of Bohol have been instructed not to touch the declared churches. And yet several months after, progress on the retrieval and reconstruction, particularly for NHCP-assigned churches, is unsatisfactory according to Fr. Ted Torralba who was with us during the assessment. While funding is available, it will take political will to hurdle all the bureaucratic processes. In the meantime, Bohol continues to wait for the much-needed assistance that was promised to them months ago.
Related Posts with Thumbnails